CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

12/14/2020 8:40:51 AM
Tổng biên chế của Phòng là 11 người, trong đó có 01 Tiến sỹ, 07 thạc sỹ, 01 đang NCS và 02 cử nhân.

        

Tập thể Lãnh đạo và cán bộ giảng viên phòng Đào tạo      

 

 1. TS.GV. Trương Thị Tư  BÍ THƯ CHI BỘ; TRƯỞNG PHÒNG

- Điện thoại: 0915345768

- Email: truongtu95@gmail.com 

- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ 

- Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

        

Nhiệm vụ:

- Phụ trách chung: Công tác đào tạo, tuyển sinh. Các vấn đề về văn bản, quy chế, quy định trong đào tạo. Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Trực tiếp chỉ đạo các công tác, tổ chức, tuyển sinh, thi đua, khen thưởng; Các vấn đề về chế độ, chính sách; Cơ sở vật chất, trang thiết bị; Đào tạo, bồi dưỡng các lớp ngắn hạn; Cấp phát văn bằng, chứng chỉ. Chỉ đạo công tác mở ngành đào tạo, xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo; công tác thực hành thực tập; kế hoạch đào tạo cho từng ngành, từng học kỳ;

- Quản lý phần mềm đào tạo thuộc website của phòng Đào tạo.

2. ThS. Nguyễn Thị Quế Thanh - PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Điện thoại: 0915783357

- Email: quethanhqb@gmail.com

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Văn học

- Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Nhiệm vụ: - Trực tiếp Quản lý và phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng các lớp ngắn hạn; Chỉ đạo và triển khai công tác Thực hành - Thực tập; Thực hiện các công việc khi được trưởng phòng ủy quyền.

 

3. ThS.NCS. Lý Thị Thu Hoài PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Điện thoại: 1917111231

- Email: hoailtt@qbu.edu.vn; lythuhoaiqb@gmail.com

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Hóa học

- Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

        

Nhiệm vụ:

- Trực tiếp Quản lý và phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng các lớp ngắn hạn; Chỉ đạo và triển khai công tác mở ngành đào tạo, các lớp đào bổi dưỡng ngắn hạn; Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo; kế hoạch đào tạo cho từng ngành, từng học kỳ; Lập kế hoạch, theo dõi công tác thi học phần; Tham gia công tác tuyển sinh, công tác đảm bảo chất lượng đào tạo; Thực hiện các công việc khi được trưởng phòng ủy quyền.

 

4. Ths. Nguyễn Thị Như phượngGIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Điện thoại: 0905081185

- Email: phuongntn@qbu.edu.vn;  nguyennhuphuong05tlh@gmail.com

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

- Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

        

Nhiệm vụ:

- Phụ trách máy tính tuyển sinh các hệ chính quy và vừa làm vừa học do trường cấp bằng; Theo dõi việc thực hiện kế hoạch tuyển sinh; Tham gia  phụ trách công tác xử lý và quản lý kết quả đào tạo; Tham gia công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; Lưu trữ hồ sơ liên quan đến tuyển sinh.

 

5. CN. Hoàng Thị Hồng Nhạn: CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH CẤP PHÁT VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

- Điện thoại: 0912944772

- Email: hongnhandhqb@gmail.com

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

      

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác văn phòng; Xử lý công văn, số liệu các vấn đề liên quan đến đào tạo; Lưu trữ các loại văn bản liên quan của phòng đào tạo và hồ sơ sinh viên trúng tuyển nhập học; Chủ trì công tác cấp phát văn bằng chứng chỉ.

 

6. Ths. Nguyễn Thị Bích Liên: UV CHI BỘ, CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP SINH VIÊN

- Điện thoại: 0914480177

- Email: lienntb@qbu.edu.vn;   bichlien317qb@gmail.com

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học máy tính

        

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác đăng ký khối lượng học tập của sinh viên, bố trí sinh viên học lại, học theo tiến độ riêng, cùng lúc hai chương trình; Phụ trách lập kế hoạch, theo dõi công tác thi học phần; Tham gia công tác tuyển sinh, công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; Tham gia quản trị phần mềm đào tạo; Phụ trách công tác tin học, quản lý cổng thông tin đào tạo thuộc website của phòng Đào tạo.

 

7. ThS. Lê Thị Thuận: CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC XỬ LÝ VÀ QUẢN LÝ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

- Điện thoại: 0905462226

- Email: thuanlt@qbu.edu.vn; thachthao7847@gmail.com

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lý luận và PP dạy học Tiếng Anh

        

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác xử lý và quản lý kết quả đào tạo; Tham gia công tác quản lý và cấp phát bằng chứng chỉ đào tạo, xử lý đơn thư liên quan đến kết quả đào tạo và đơn thư cấp phát văn bằng chứng chỉ của sinh viên; Tham gia công tác tuyển sinh, công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

 

8. ThS. Trương Thị Nhật Lệ: CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH GIẢI DẠY, THỜI KHOÁ BIỂU

- Điện thoại: 01683049877

- Email: nhatleqbu@gmail.com;  kimngan0403@gmail.com

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản 

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác thực hiện chương trình, triển khai kế hoạch giảng dạy; Lập thời khóa biểu; Tổng hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Giảng viên, thực hiện các vấn đề về chế độ, chính sách liên quan đến giảng dạy; Tham gia công tác tuyển sinh, công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

 

9. ThS. Nguyễn Ngọc ThànhCHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH 

- Điện thoại: 0941100005; 

- Email: thanhnn@qbu.edu.vn

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học máy tính

        

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác tuyển sinh các hệ chính quy và vừa làm vừa học do trường cấp bằng; Theo dõi việc thực hiện kế hoạch tuyển sinh; Lưu trữ hồ sơ liên quan đến tuyển sinh; Tham gia quản trị phần mềm đào tạo; Phụ trách công tác tin học, quản lý cổng thông tin đào tạo thuộc website của phòng Đào tạo; Theo dõi, quản lý công tác xây dựng chương trình đào tạo; Tham gia công tác xử lý và quản lý kết quả đào tạo.

 

10. ThS. Lê Thị Thu Hiền: GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC THỰC HÀNH THỰC TẬP

- Điện thoai: 0914069244

- Email: thuhien146@gmail.com

- Năm sinh: 1990

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Địa lý

        

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác thực hành, thực tập; Tham gia việc lập kế hoạch, theo dõi công tác thi học phần; triển khai thực hiện chương trình đào tạo; Tham gia công tác xử lý và quản lý kết quả đào tạo; Tham gia công tác tuyển sinh và đảm bảo chất lượng giáo dục.

 

11. CN. Cái Thị Như Ngọc: CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Điện thoai: 01666144411

- Email:  ngocctn@qbu.edu.vn;  nhungoc3910kt@gmail.com

- Năm sinh: 1992

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế     

        

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo; Tham gia việc lập kế hoạch, theo dõi công tác thi học phần; Tham gia công tác thực hành, thực tập; Tham gia công tác xử lý và quản lý kết quả đào tạo; Tham gia công tác tuyển sinh và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình