CHUẨN ĐẦU RA

Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Sư phạm Sinh học (ghép với KTNN)

2/23/2012 9:52:58 AM
Nhằm đào tạo cử nhân ngành sinh học - kỹ thuật nông nghiệp trình độ cao đẳng, có khả năng dạy môn Sinh học, môn Công nghệ (phần kỹ thuật nông nghiệp) ở các trường Trung học cơ sở. Có khả năng làm việc tại các trung tâm nghiên cứu khoa học, viện nghiên cứu thuộc ngành Sinh học, Sinh thái học, Môi trường, Nông nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực Sinh học và nông nghiệp.

CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo:  SƯ PHẠM SINH HỌC (GHÉP VỚI KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP)

Biology Teacher Education (with Agricultural Techniques)

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

 

I. MỤC TIÊU CHUNG

Nhằm đào tạo cử nhân ngành sinh học - kỹ thuật nông nghiệp trình độ cao đẳng, có khả năng dạy môn Sinh học, môn Công nghệ (phần kỹ thuật nông nghiệp) ở các trường Trung học cơ sở. Có khả năng làm việc tại các trung tâm nghiên cứu khoa học, viện nghiên cứu thuộc ngành Sinh học, Sinh thái học, Môi trường, Nông nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực Sinh học và nông nghiệp.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1.  Yêu cầu về kiến thức, trình độ chuyên môn:

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, đường lối CM của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh, có hiểu biết cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với tiêu chuẩn đào tạo người giáo viên trong nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

- Có đủ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo dạy tốt môn Sinh học, Kỹ thuật nông nghiệp ở trường phổ thông.

- Có đủ kiến thức để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học. Biết xây dựng các giả thuyết khoa học, soạn đề cương nghiên cứu, triển khai nghiên cứu, viết báo cáo khoa học và triển khai ứng dụng những kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Có tiềm lực để tự hoàn thiện trình độ của mình, đáp ứng những yêu cầu mới của xã hội.

- Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học; kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở phổ thông.

- Có đủ kiến thức để tham gia học tập nâng cao trình độ lên Đại học ngành Sinh học, Nông nghiệp.

- Có năng lực tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục ở trường phổ thông, cao đẳng. Có khả năng vận dụng những kiến thức khoa học đã được đào tạo để tích hợp giáo dục dân số, môi trường, an toàn và vệ sinh lao động, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống sử dụng ma túy và các tệ nạn xã hội khác vào nội dung dạy học Sinh học, đáp ứng mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông.

- Biết vận dụng các kiến thức đã học để xử lý các tình huống trong thực tế đời sống, bảo vệ môi trường trước những tác nhân có hại cũng như biết cách giữ vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ con người;

- Có những kiến thức cơ bản làm cơ sở để hình thành kiến thức kỹ thuật về các nội dung như: đất trồng và phân bón; lâm nghiệp; thuỷ sản; chăn nuôi. Có khả năng vận dụng các kiến thức đó vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp.

2. Yêu cầu về kỹ năng

* Kỹ năng cứng:

- Có các kỹ năng dạy học như kỹ năng phân tích bài giảng, soạn giáo án, tổ chức thực hiện giờ dạy trên lớn và ngoài giờ học, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng lấy người học làm trung tâm,...

- Có kỹ năng thực hành, thí nghiệm sinh học.

- Ứng dụng các thành tựu KH sinh học và nông nghiệp vào thực tiễn sản xuất, đời sống.

- Tham gia các hoạt động của nhà trường để làm cho toàn trường trở thành một môi trường học tập thân thiện..

- Thực hiện tốt nội dung và hình thức hoạt động của Đội TNTPHCM, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ cho học sinh.

* Kỹ năng mềm:

- Phân ch và x thông tin

+ Trang bị cho sinh viên kỹ năng phân tích và xử lý thông tin về các vấn đề sinh học và giảng dạy do thực tiễn đặt ra, từ đó đưa ra các phương pháp giải quyết phù hợp.

- Giải quyết vấn đề

+ Trang bị cho sinh viên k năng gii quyết vn đề v sinh học cơ bn đưc đt ra, dựa trên cơ sc kiến thức chuyên môn đưc trang bị trong quá trình hc tp. Bi ng k năng tự hc cho sinh viên để sinh viên có th t đc thêm c tài liu chuyên môn .

- Giao tiếp

+ Trang bị cho sinh viên nhng k năng cơ bn về trình bày, thuyết trình, gii thích các hiện tượng, chủ đề thông qua c báo o khóa luận tốt nghiệp hay các báo o thuyết trình chuyên môn (seminar).

+ Thúc đẩy các mối quan hệ với đồng nghiệp, phụ huynh người học và các cơ quan đoàn thể ở địa phương để hỗ trợ việc học tập của người học.

- Làm vic theo nhóm

Trang bị cho sinh viên nhng k năng cơ bn về thảo luận, trình bày ý kiến, bảo vệ và phản biện các ý kiến thông qua hoạt động thảo luận nhóm trong quá trình học tập, nghiên cứu khoa học theo nhóm.  

-  Ngoại ngữ: Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoi ngữ tương đương TOEIC (nội bộ)350 điểm.

3. Yêu cầu về thái độ

- Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên trong nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thấm nhuần thế giới quan của Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Có ý thức trách nhiệm công dân, có ý thức kỷ luật và khả năng làm việc nhóm. 

- Có tình yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao trong dạy học, có đạo đức tốt và có tác phong mẫu mực của người giáo viên. Có phương pháp làm việc khoa học, thường xuyên phân tích và giải quyết các vấn đề mới trong dạy học Sinh học, Kỹ thuật nông nghiệp.

- Có ý thức thường xuyên cập nhật các thông tin khoa học Sinh học, Kỹ thuật nông nghiệp, phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu Sinh học, Kỹ thuật nông nghiệp.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Có đủ khả năng làm giáo viên dạy môn Sinh học, Kỹ thuật nông nghiệp ở các trường Trung học cơ sở; dạy môn sinh học, Công nghệ phần Kỹ thuật nông nghiệp từ lớp 6 đến lớp 9, làm chủ nhiệm lớp, tham gia các công việc khác do nhà trường giao cho.

- Làm việc tại các Trung tâm nghiên cứu khoa học, Viện nghiên cứu thuộc ngành Sinh học, Sinh thái học, Nông nghiệp, Môi trường, Trung tâm bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia,… cơ sở sản xuất kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực Sinh học và nông nghiệp.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ khi ra trường:

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ đại học ngành sinh học và nông nghiệp.

- Có đủ năng lực tham gia học tập chương trình 2 các ngành như: Khoa học môi trường, công nghệ sinh học, nông - lâm - thủy sản, quản lý tài nguyên…

III. CHUẨN ĐU RA CA CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tốt nghip, các cử nhân ngành Sư phạm Sinh học - KTNN có kh năng:

1. Giảng dạy môn Sinh học và Kỹ thuật nông nghiệp ở trường trung học cơ sở.

2. Tham gia nghiên cứu về các vấn đề sinh học, môi trường, nông nghiệp.

3. Tiếp cận về kiến thức, có đủ năng lực tham gia học tập ở trình độ đại học.

4. Ứng dụng thành tựu khoa học sinh học, khoa học nông nghiệp vào đời sống, sản xuất.

5. Thực hành thí nghiệm, giải phẫu, quan sát, mô tả các đối tượng sinh học.

6. Tác phong sư phạm và khả năng truyền đạt tốt.

7. Trình bày, giải thích kết quả.

8. Tổ chức hiệu quả hoạt động nhóm.

9. Hiểu biết về xã hội, môi trường.

10. Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và tham khảo sách chuyên ngành sinh học.

IV. HI VIC LÀM

            Sau khi tốt nghip các C nhân nnh Sư phm Sinh học - KTNN có th làm các công việc:

1. Đảm nhn nhim v ging dy thuyết cũng như thực hành về nh vc sinh học và kỹ thuật nông nghiệp ti c trưng Trung học cơ sở.

2. Làm vic c cơ quan, cơ sở sản xuất kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực sinh học, nông nghiệp, như Tài nguyên môi trường, trung tâm giống và sản xuất nông nghiệp, trung tâm ứng dụng tiến bộ công nghệ sinh học, trung tâm bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia…

V. QUAN HỆ GIA CÁC MC TIÊU ĐÀO TO VI CHUN ĐU RA

 

Mục tiêu đào tạo

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Kiến thức

 Kiến thức cơ bn

 

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 Kiến thức cơ s ngành

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 Kiến thức chuyên ngành

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

Kỹ năng

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng

 

 

 

 Cng

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tổ chức dạy - học

X

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 Thực hành, thí nghiệm

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 Ứng dụng sinh học vào đời  sống, sản xuất

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 Tham gia hoạt động tập thể

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

Tổ chức hoạt động nghiệp vụ Đội TNTPHCM

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 Mm

Phân tích và xử lý thông tin

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

Gii quyết vn đề

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

Giao tiếp

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

Làm vic theo nhóm

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Ngoi ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Thái độ

 

Thái độ

Ý thức trách nhim

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Ý thức k lut và tác phong sư phạm

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

VI. QUAN HỆ GIA NI DUNG CÁC HC PHN VI CHUN ĐU RA 

TT

Các học phần

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.    

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2.    

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

3.    

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

4.    

Quản lí hành chính Nhà nước và quản lí ngành

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

5.    

Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

6.    

Giáo dục thể chất

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.    

Giáo dục quốc phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

8.    

Đại cương khoa học Trái đất

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

9.    

Xác suất - Thống kê (B)

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

10.  

Hoá học đại cương A2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  

Thực hành Hoá đại cương A2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  

Tin học

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

13.  

Logic học

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

14.  

Dân số, Môi trường, AIDS

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

15.  

Tâm lý học đại cương

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

16.  

Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

17.  

Giáo dục học đại cương

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

18.  

Hoạt động dạy học và giáo dục ở trường Trung học cơ sở

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

19.  

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  

Công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

21.  

Hoá sinh học

X

x

X

 

 

 

 

 

 

 

22.  

Hình thái - Giải phẫu thực vật

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

23.  

Phân loại học thực vật

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

24.  

Sinh lý học thực vật

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

25.  

Động vật học không xương sống

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

26.  

Động vật học có xương sống

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

27.  

Vi sinh học và ứng dụng

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

28.  

Sinh thái học môi trường

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

29.  

Giải phẫu sinh lý người

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

30.  

Thực hành Giải phẫu sinh lý người

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

31.  

Di truyền học

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

32.  

Đại cương phương pháp dạy học sinh học

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

33.  

Phương pháp dạy học sinh học ở trường THCS

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

34.  

Tế bào học

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

35.  

Thực tập nghiên cứu thiên nhiên

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.  

Sinh lý vật nuôi

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

37.  

Sinh thái học nông nghiệp

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

38.  

Phương pháp thí nghiệm nông nghiệp

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

39.  

Giống cây trồng

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

40.  

Đất trông - Phân bón

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

41.  

Bảo vệ cây trồng

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

42.  

Giống vật nuôi

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

43.  

Thức ăn vật nuôi

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

44.  

Lâm nghiệp

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

45.  

Thủy sản

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

46.  

Thú y

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

47.  

Lý luận và PPDH kỹ thuật nông nghiệp ở trường THCS

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

48.  

Thực tập sư phạm 1

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

49.  

Thực tập sư phạm 2

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

50.  

Tiến hóa

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.  

Đa dạng sinh học

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 VII. QUAN HỆ GIA NI DUNG CÁC HC PHN VI CƠ HI VIỆC LÀM

TT

Nội dung các học phần

Cơ hội việc làm

1

2

1.     

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin

X

 

2.     

Tư tưởng Hồ Chí Minh

X

 

3.     

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

X

 

4.     

Quản lí hành chính Nhà nước và quản lí ngành

X

X

5.     

Ngoại ngữ

X

X

6.     

Giáo dục thể chất

X

 

7.     

Giáo dục quốc phòng

X

 

8.     

Đại cương khoa học Trái đất

X

 

9.     

Xác suất - Thống kê (B)

X

 

10.  

Hoá học đại cương A2

X

 

11.  

Thực hành Hoá đại cương A2

X

 

12.  

Tin học

X

X

13.  

Logic học

X

X

14.  

Dân số, Môi trường, AIDS

X

 

15.  

Tâm lý học đại cương

X

 

16.  

Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm

X

 

17.  

Giáo dục học đại cương

X

 

18.  

Hoạt động dạy học và giáo dục ở trường Trung học cơ sở

X

 

19.  

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên

X

 

20.  

Công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

X

 

21.  

Hoá sinh học

X

X

22.  

Hình thái - Giải phẫu thực vật

X

 

23.  

Phân loại học thực vật

X

 

24.  

Sinh lý học thực vật

X

X

25.  

Động vật học không xương sống

X

X

26.  

Động vật học có xương sống

X

X

27.  

Vi sinh học và ứng dụng

X

X

28.  

Sinh thái học môi trường

X

X

29.  

Giải phẫu sinh lý người

X

 

30.  

Thực hành Giải phẫu sinh lý người

X

 

31.  

Di truyền học

X

 

32.  

Đại cương phương pháp dạy học sinh học

X

 

33.  

Phương pháp dạy học sinh học ở trường THCS

X

 

34.  

Tế bào học

X

 

35.  

Thực tập nghiên cứu thiên nhiên

X

 

36.  

Sinh lý vật nuôi

X

X

37.  

Sinh thái học nông nghiệp

X

X

38.  

Phương pháp thí nghiệm nông nghiệp

X

X

39.  

Giống cây trồng

X

X

40.  

Đất trông - Phân bón

X

X

41.  

Bảo vệ cây trồng

X

X

42.  

Giống vật nuôi

X

X

43.  

Thức ăn vật nuôi

X

X

44.  

Lâm nghiệp

X

X

45.  

Thủy sản

X

X

46.  

Thú y

X

X

47.  

Lý luận và PPDH kỹ thuật nông nghiệp ở trường THCS

X

 

48.  

Thực tập sư phạm 1

X

 

49.  

Thực tập sư phạm 2

X

 

50.  

Tiến hóa

X

 

51.  

Đa dạng sinh học

X

 

                                                                                                         

                                                                            Quảng Bình, ngày   tháng   năm 2012

                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                    (Đã ký)

                                                                                              

 

                                                                                  PGS.TS. Hoàng Dương Hùng

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình