CHUẨN ĐẦU RA

Chuẩn đầu ra ngành Đại học Kế toán

2/23/2012 11:18:52 AM
Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh, quy trình công nghệ kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh. Có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán và thực hiện các công tác kế toán. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các doanh nghiệp và các bộ phận chức năng kế toán kiểm toán tại các Bộ, Ngành, các cơ quan nhà nước và các đơn vị kinh tế khác.

 

CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo: Kế toán  (Accounting)

Trình độ đào tạo: Đại học

 

I. MỤC TIÊU CHUNG

Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh, quy trình công nghệ kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh. Có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán và thực hiện các công tác kế toán. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các doanh nghiệp và các bộ phận chức năng kế toán kiểm toán tại các Bộ, Ngành, các cơ quan nhà nước và các đơn vị kinh tế khác.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Yêu cầu về kiến thức, trình độ chuyên môn

1.1. Kiến thức chung

§  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

§  Tư tưởng Hồ Chí Minh.

§  Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

§  Hiểu biết các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, giáo dục.

§  Có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội.

1.2. Kiến thức chuyên ngành

§  Có kiến thức về các chế độ Tài chính - Kế toán do Nhà nước ban hành.

§  Có kiến thức về các nghiệp vụ chuyên môn: Kế toán tài chính, kế toán quản trị, phân tích báo cáo tài chính, phân tích hoạt động kinh doanh, kiểm toán, ...

§  Hiểu và vận dụng pháp luật kế toán hiện hành (Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán) để tổ chức thực hiện công tác kế toán phù hợp đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị.

§  Người học có khả năng xử lý độc lập các nghiệp vụ chuyên môn sau khi tốt nghiệp ra trường.

1.3. Kiến thức bổ trợ

§  Có kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp và kiến thức về các nghiệp vụ bổ trợ thuộc lĩnh vực Tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính, nghiệp vụ Ngân hàng, thuế,...

§  Ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh nội bộ tương đương 400 điểm TOEIC.

§  Tin học: Trình độ B

2. Yêu cầu về kỹ năng

2.1.  Kỹ năng cứng

§  Có khả năng thực hiện tất cả các phần hành kế toán tài chính: Kế toán vật tư, kế toán công nợ, kế toán ngân hàng, kế toán tiền lương, kế toán tài sản cố định, kế toán giá thành, kế toán tổng hợp.

§  Có khả năng thực hiện các công việc kiểm toán ở các công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước, kiểm toán nội bộ.

§  Có khả năng phân tích tài chính phục vụ cho các quyết định tài chính.

§  Có khả năng dự toán, phân tích, đánh giá và ra các quyết định kinh doanh.

§  Thực hiện thành thạo toàn bộ công việc kế toán từ lập chứng từ, ghi sổ kế toán đến lập các báo cáo kế toán và báo cáo thuế.   

2.2.  Kỹ năng mềm

§  Có khả năng nghiên cứu khoa học để nâng cao kiến thức phục vụ công tác

§  Có khả năng sử dụng Excel hoặc các phần mềm kế toán để xử lý các công việc kế toán như các phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán xã, ... của công ty MISA.

§  Có kỹ năng trình bày và giao tiếp.

§  Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, xây dựng và phát triển mối quan hệ với tập thể.

3. Yêu cầu về thái độ

§  Chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước.

§  Có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt.

§  Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp.

§  Luôn thể hiện tính chủ động và tinh thần sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc.

§  Yêu ngành, yêu nghề và có khả năng làm việc theo nhóm

§  Có ý thức phục vụ xã hội, phục vụ cộng đồng.

§  Cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

§  Nhân viên kế toán ở tất cả các bộ phận trong phòng kế toán ở các doanh nghiệp và các tổ chức khác.

§  Nhân viên kế toán tại các công ty dịch vụ kế toán.

§  Kế toán tổng hợp ở các doanh nghiệp và các tổ chức khác.

§  Kế  toán trưởng hoặc có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác trong doanh nghiệp và các tổ chức khác.

§  Nhân viên kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước hoặc kiểm toán nội bộ.

§  Nhân viên phân tích tài chính trong các doanh nghiệp và các tổ chức khác.

§  Nhân viên kế toán quản trị trong các doanh nghiệp và các tổ chức khác.

§  Trợ lý tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tổ chức tài chính ngân hàng và phi ngân hàng.

5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ khi ra trường

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng học tiếp ở bậc đào tạo thạc sĩ và nghiên cứu sinh chuyên ngành kế toán ở các trường trong nước hoặc nước ngoài có đào tạo trình độ sau đại học chuyên ngành kế toán, tài chính và kiểm toán.

III. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành Kế toán trình độ đại học có khả năng:

1.             Tổ chức, điều hành, thực hiện công tác kế toán thuộc các cấp độ khác nhau của các lĩnh vực như kế toán tài chính, kế toán hành chính – sự nghiệp, kế toán ngân hàng, kế toán quản trị,... và các công tác về kiểm toán, kiểm soát nội bộ về tài chính kế toán,...

2.             Giao tiếp và chia sẻ thông tin hiệu quả bằng văn bản, thuyết trình và viết

3.             Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, xây dựng và phát triển mối quan hệ với tập thể

4.             Phân tích vấn đề để đề xuất kế hoạch, chiến lược, quyết định kinh doanh cho doanh nghiệp

5.             Xác định, đánh giá những vấn đề về pháp luật, môi trường trong nghề nghiệp kinh doanh trong và ngoài nước

6.             Tiếp cận và ứng dụng được các lý thuyết, thành tựu mới của khu vực và thế giới trong công tác kế toán

7.             Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp và nghiên cứu tài liệu phục vụ công tác kế toán

8.             Ứng dụng được các học thuyết kinh tế và các môn thuộc khoa học cơ bản trong tổ chức, điều hành các hoạt động kế toán trong doanh nghiệp.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành Kế toán có thể:

1.      Đảm nhiệm vị trí kế toán viên tại bộ phận kế toán của các doanh nghiệp, kiểm soát viên thuế, nhân viên thuế, chuyên viên định phí bảo hiểm, chuyên viên tư vấn tài chính, người môi giới bảo hiểm, nhân viên ngân hàng, nhân viên môi giới chứng khoán, chuyên viên quản lý kênh phân phốicơ quan nhà nước, công ty...

2.      Làm việc tại các công ty Kế toán, Kiểm toán với vị trí chuyên gia kế toán, kiểm toán, chuyên gia phân tích tài chính,..

3.      Tham gia giảng dạy các học phần kế toán trong các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp

4.      Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về kinh tế, kế toán.


V. QUAN HỆ GIỮA CÁC MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VỚI CHUẨN ĐẦU RA

Mục tiêu đào tạo

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

Kiến thức

Kiến thức cơ bản

 

 

 

 

 

X

X

X

Kiến thức cơ sở ngành

 

X

X

 

X

 

X

 

Kiến thức chuyên ngành

X

 

X

X

X

X

 

X

Kỹ năng

Cứng

 

Tư vấn, tham mưu

 

 

X

X

X

X

 

 

Quản lý, điều hành

X

X

X

 

 

X

 

X

Phân tích và xử lý thông tin

 

 

 

X

X

 

 

 

Mềm

Giải quyết vấn đề

X

 

 

 

 

 

 

 

Giao tiếp

 

X

X

 

 

 

X

 

Làm việc theo nhóm

 

 

X

 

 

 

 

 

Ngoại ngữ

X

X

 

 

 

X

X

 

Tư vấn, tham mưu

 

 

X

X

X

X

 

 

Thái độ

Ý thức trách nhiệm

 

X

X

 

X

 

 

X

Ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp

X

X

X

 

X

 

 

 


VI. QUAN HỆ GIỮA NỘI DUNG  CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA

Các học phần

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

 

 

 

 

 

 

 

X

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

X

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

X

Pháp luật đại cương

 

 

 

 

X

 

 

 

Lịch sử các học thuyết kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

X

Môn học tự chọn (chọn 3/9 tín chỉ)

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lôgic

 

X

 

X

 

 

 

 

2. Tâm lý học kinh doanh

 

X

 

X

 

 

 

 

3.  Soạn thảo văn bản

 

X

X

 

 

 

 

 

Tiếng Anh căn bản 1

 

 

 

 

 

 

X

 

Tiếng Anh căn bản 2

 

 

 

 

 

 

X

 

Tiếng Anh căn bản 3

 

 

 

 

 

 

X

 

Toán cao cấp

 

 

 

 

 

 

 

X

Xác suất thống kê

 

 

 

X

 

 

 

 

Tin học đại cương

 

X

 

 

 

 

 

 

Tiếng Anh chuyên ngành 1

 

 

 

 

 

X

X

 

Tiếng Anh chuyên ngành 2

 

 

 

 

 

X

X

 

Kinh tế vi mô

 

 

 

 

X

 

 

X

Kinh tế vĩ mô

 

 

 

 

X

 

 

X

Kinh tế phát triển

 

 

 

X

 

 

 

 

Tài chính tiền tệ

X

 

 

X

X

 

 

 

Thống kê doanh nghiệp

 

 

 

X

 

 

 

 

Marketing căn bản

 

 

 

X

 

 

 

 

Quản trị học đại cương

X

 

X

 

X

 

 

 

Tài chính doanh nghiệp

X

 

 

X

 

 

 

X

Môn học tự chọn (chọn 3/6 tín chỉ)

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế lượng

 

 

X

 

 

 

 

 

2. Luật kinh doanh

 

 

X

X

 

 

 

 

Nguyên lý kế toán

X

 

 

X

X

X

 

 

Kế toán tài chính I

X

 

 

X

X

X

 

 

Kế toán quản trị

X

 

 

X

X

X

 

 

Kiểm toán

X

 

 

X

 

 

 

 

Phân tích hoạt động kinh doanh

X

 

 

X

 

 

 

 

Kế toán tài chính II

X

 

 

X

X

X

 

 

Kế toán tài chính III

X

 

 

X

X

X

 

 

Kế toán hành chính sự nghiệp

X

 

 

X

X

X

 

 

Kế toán ngân hàng

X

 

 

X

X

X

 

 

Tổ chức công tác kế toán

X

 

 

X

X

X

 

 

Kế toán máy

X

 

 

X

 

 

 

 

Hệ thống thông tin kế toán

X

 

 

X

X

X

 

 

Kế toán chi phí

X

 

 

X

X

X

 

 

Môn học tự chọn

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

X

 

 

X

 

X

 

 

2. Chuẩn mực kế toán quốc tế

X

 

 

X

 

X

 

 

3. Phân tích báo cáo tài chính

X

 

 

X

 

X

 

 

Tín dụng & thanh toán quốc tế

X

 

 

X

 

 

 

 

Thuế

X

 

 

X

 

 

 

 

Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

X

 

 

X

 

 

 

 

Môn học tự chọn

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Thị trường chứng khoán

X

 

 

X

X

 

 

 

2. Thương mại điện tử

 

X

 

 

 

X

 

 

3. Tin học ứng dụng

X

X

 

X

 

 

 

 

4. Quản trị rủi ro

 

 

 

X

 

 

 

 

Thực tập tổng hợp

X

X

X

 

 

 

 

 

Thc tp tốt nghiệp

X

X

X

X

 

 

 

 

Khóa lun tt nghip

X

X

 

X

 

 

 

 

Quản trị kinh doanh

X

 

 

X

 

 

 

 

Chuyên đề kế toán

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 


VII. QUAN HỆ GIỮA NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN VỚI CƠ HỘI VIỆC LÀM

 

Các học phần

Cơ hội việc làm

1

2

3

4

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

 

 

 

X

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

 

X

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

 

X

Pháp luật đại cương

X

 

X

 

Lịch sử các học thuyết kinh tế

 

 

X

X

Môn học tự chọn (chọn 3/9 tín chỉ)

 

 

 

 

1. Lôgic

X

X

X

 

2. Tâm lý học kinh doanh

X

X

 

 

3.  Soạn thảo văn bản

X

X

X

X

Tiếng Anh căn bản 1

X

 

 

X

Tiếng Anh căn bản 2

X

 

 

X

Tiếng Anh căn bản 3

X

 

 

X

Toán cao cấp

 

 

 

X

Xác suất thống kê

 

 

 

X

Tin học đại cương

 

 

 

X

Tiếng Anh chuyên ngành 1

X

 

 

X

Tiếng Anh chuyên ngành 2

X

 

 

X

Kinh tế vi mô

X

X

X

X

Kinh tế vĩ mô

X

X

X

X

Kinh tế phát triển

X

X

 

X

Tài chính tiền tệ

X

X

X

X

Thống kê doanh nghiệp

X

X

 

X

Marketing căn bản

X

X

 

 

Quản trị học đại cương

X

X

 

 

Tài chính doanh nghiệp

X

X

X

X

Môn học tự chọn (chọn 3/6 tín chỉ)

 

 

 

 

1. Kinh tế lượng

 

 

X

X

2. Luật kinh doanh

X

X

 

X

Nguyên lý kế toán

X

X

X

X

Kế toán tài chính I

X

X

X

X

Kế toán quản trị

X

X

X

X

Kiểm toán

 

X

 

X

Phân tích hoạt động kinh doanh

X

X

X

X

Kế toán tài chính II

X

X

X

X

Kế toán tài chính III

X

X

X

X

Kế toán hành chính sự nghiệp

X

X

X

X

Kế toán ngân hàng

X

X

X

X

Tổ chức công tác kế toán

X

X

X

X

Kế toán máy

X

 

X

 

Hệ thống thông tin kế toán

X

X

X

X

Kế toán chi phí

X

X

X

X

Môn học tự chọn

X

X

X

 

1. Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

X

X

X

 

2. Chuẩn mực kế toán quốc tế

 

X

X

 

3. Phân tích báo cáo tài chính

X

X

X

 

Tín dụng & thanh toán quốc tế

X

X

X

 

Thuế

X

X

X

X

Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

X

 

 

X

Môn học tự chọn

 

 

 

 

1. Thị trường chứng khoán

X

 

 

X

2. Thương mại điện tử

X

 

 

X

3. Tin học ứng dụng

X

 

 

X

4. Quản trị rủi ro

X

 

 

X

Thực tập tổng hợp

X

 

 

X

Thc tp tốt nghiệp

X

X

 

X

Khóa lun tt nghip

X

X

 

X

Quản trị kinh doanh

X

X

 

X

Chuyên đề kế toán

X

X

X

X

                                                                                              Quảng Bình, ngày 22 tháng 02 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                (Đã ký)


       PGS. TS. Hoàng Dương Hùng

 

                   

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình