BẢN TIN

GIỚI THIỆU

12/31/2020 3:14:32 PM

1. Tên Đơn vị: Phòng Đào tạo
2. Thông tin liên lạc: 

Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Bắc lý - Đồng Hới - Quảng Bình.
Điện thoại:  052. 3824052;
Fax:  052. 3814051;
E-mail: daotaoqb@gmail.com;
Website:  http://www.qbu.edu.vn
Trưởng phòng: TS. Trương Thị Tư
Địa chỉ văn phòng: Tầng II nhà Hiệu bộ
Điện thoại:  0232. 3824052; DĐ: 0915345768
E-mail: truongtu95@gmail.com

3. Chức năng, nhiệm vụ:

A. CHỨC NĂNG CỦA PHÒNG:

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chủ trương của Bộ GD&ĐT, của UBND Tỉnh Quảng Bình và của Trường Đại học Quảng Bình về đào tạo đại học, cao đẳng các hệ chính quy, vừa làm vừa học; tổ chức chỉ đạo, thực hiện và giám sát công tác giảng dạy và học tập của các hệ đào tạo đại học và cao đẳng trong Trường theo quy định. Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo và quản lý hồ sơ văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của sinh viên.

B. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

1. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc xác định mục tiêu đào tạo, quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề, mở các ngành hoặc chuyên ngành mới; nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến và hoàn thiện nội dung, chương trình, quy trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo đại học, cao đẳng các hệ chính quy, vừa làm vừa học;

2. Xây dựng kế hoạch giảng dạy chung của toàn Trường cho từng khoá học, năm học, kỳ học. Lập thời khoá biểu, bố trí và điều hành lịch trình giảng dạy – học tập. Phối hợp tổ chức, kiểm tra, theo dõi các hoạt động ngoại khoá, thực tập, thực hành, thực tế... trong chương trình đào tạo. Quản lý thiết bị, thư viện, phục vụ giảng dạy và học tập ...

3. Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, thi học kỳ, thi tốt nghiệp. Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy, chương trình đào tạo và quy chế giảng dạy – học tập ở các khoa; đề xuất, bổ sung hoặc điều chỉnh khi cần thiết để Hiệu trưởng xem xét quyết định.

4. Quản lý hành chính về giáo vụ và học vụ các hệ đào tạo của trường theo đúng các quy chế về đào tạo đại học và cao đẳng do Bộ GD&ĐT và Trường đại học Quảng Bình ban hành. Quản lý kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học và bảo lưu kết quả học tập đối với sinh viên.

5. Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo và quản lý hồ sơ văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của sinh viên.

6. Tham mưu cho Hiệu trưởng các chế độ chính sách đối với cán bộ giảng dạy trong trường và cán bộ thỉnh giảng, phục vụ giảng dạy; kiểm tra, báo cáo, thống kê khối lượng giảng dạy của các khoa để Nhà trường trả thù lao; đề xuất ý kiến về nhu cầu cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết phục vụ giảng dạy – học tập;

7. Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính quản lý ngân sách Nhà nước và các nguồn thu khác của Trường dành cho đào tạo và thanh toán tiền giảng cho giảng viên theo quy định của Nhà trường;

8. Lập kế hoạch triển khai tổ chức tuyển sinh các hệ đào tạo đại học, cao đẳng hàng năm; tham gia tổ chức công tác tuyển sinh cùng các đơn vị khác trong Trường.

9. Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho sinh viên và chứng thực y sao bản chính các văn bản này; Lưu trử các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lý của nhà trường.

10. Quản lý nội dung cổng thông tin đào tạo đại học thuộc website của phòng đào tạo; Quản trị và phát triển phần mềm quản lí đào tạo./.

4. Thành tích đạt được:

Năm 2005: Phòng Đào tạo được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen,

Năm 2004 –2005: Phòng Đào tạo được UBND tỉnh tặng bằng khen,

Năm 2004 –2005: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động xuất sắc,

Năm 2005 –2006: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động xuất sắc,

Năm 2006 –2007: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động xuất sắc, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen,

Năm 2007-2008: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động xuất sắc,

Năm 2008-2009: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động Tiên tiến.

Năm 2009-2010: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động Tiên tiến.

Năm 2010-2011: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động Tiên tiến.

Năm 2011-2012: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động Tiên tiến.

Năm 2012 - 2013: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động xuất sắc

Năm 2013 - 2014: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động xuất sắc; được Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND Tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen ...

Năm 2014 - 2015: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động xuất sắc; Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Năm 2015 - 2016: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động xuất sắc

Năm 2016 - 2017: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động xuất sắc

Năm 2017 - 2018: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động xuất sắc

Năm 2019 - 2020: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động xuất sắc

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình