BẢN TIN

Kế hoạch Cập nhật và tổ chức đánh giá định kỳ chương trình đào tạo Trình độ đại học và trình độ cao đẳng sư phạm

1/6/2021 2:47:40 PM

II. HỒ SƠ CẦN NỘP

1. Đề nghị chỉnh sửa chương trình đào tạo (Theo mẫu kèm theo kế hoạch này).

2. Chương trình đào tạo đã được chỉnh sửa, bổ sung, bao gồm: Chương trình đào tạo và Đề cương chi tiết học phần (Đề nghị chỉnh sửa và Chương trình đào tạo đóng thành cuốn, có bìa cứng theo mẫu).

3. Tổng hợp ý kiến các bên liên quan (có minh chứng kèm theo: Phiếu đánh giá của các chuyên gia, nhà sử dụng lao động, dữ liệu tổng hợp ý kiến cựu sinh viên,...)

4. Báo cáo đánh giá tính hiệu quả của chương trình đào tạo đang thực hiện của Bộ môn (Có chữ ký của Bộ môn và Trưởng khoa).

Tiêu đề văn bản:

    BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên chương trình:  

Trình độ đào tạo:   

Ngành đào tạo:                                 (Tiếng Anh); Mã số:

Loại hình đào tạo: 

Quyết định số        /QĐ-ĐHQB ngày     tháng    năm    

5. Biên bản họp bộ môn hoặc hội nghị, hội thảo về chương trình đào tạo (Có ý kiến của các bên liên quan; có chữ ký của Thư ký và Trưởng Bộ môn).

6. Tham chiếu chương trình đào tạo với các trường trong nước và quốc tế (Phân tích và lập bảng đối sánh; Có chữ ký của Thư ký và Trưởng Bộ môn; kèm theo chương trình tham khảo; có ít nhất một chương trình quốc tế).

Tiêu đề văn bản: 

                  THAM CHIẾU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2021

            VỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRONG NƯỚC VÀ NGOÀI NƯỚC

Tên chương trình:  

Trình độ đào tạo:   

Ngành đào tạo:                                 (Tiếng Anh); Mã số:

Loại hình đào tạo: 

7. Báo cáo cải tiến chất lượng chương trình đào tạo; lập bảng đối sánh chương trình đào tạo sau khi chỉnh sửa, bổ sung với chương trình đang thực hiện (Có chữ ký của Trưởng Bộ môn và Trưởng khoa).

Tiêu đề văn bản:

           BÁO CÁO CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

                                                        NĂM 2021

Tên chương trình:  

Trình độ đào tạo:   

Ngành đào tạo:                                 (Tiếng Anh); Mã số:

Loại hình đào tạo: 

 

CLICK LINK BÊN DƯỚI ĐỂ TẢI KẾ HOẠCH:

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Hội nghị trực tuyến Giáo dục đại học năm 2020 1/6/2021 7:59:26 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình