GIỚI THIỆU

Quy định đối với người đến nhận Văn bằng, Chứng chỉ

10/16/2018 8:15:05 AM
Quy định đối với người đến nhận Văn bằng, Chứng chỉ tại Trường Đại học Quảng Bình

THÔNG BÁO

Đối với người đến nhận văn bằng, chứng chỉ

 tại Trường Đại học Quảng Bình

1. Đối tượng

- Sinh viên các khóa đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng nhưng chưa nhận bằng tốt nghiệp.

- Người học đã hoàn thành các loại chứng chỉ.

2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Giờ hành chính vào các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần.      

- Địa điểm:  

- Phòng Đào tạo - Tầng 2 Khu nhà Hiệu Bộ - Trường Đại học Quảng Bình - Số 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - TP Đồng Hới tỉnh Quảng Bình

  - Số điện thoại:     Máy bàn:    02323824052

Di động:      0912944772

3. Các thủ tục sinh viên cần mang theo khi đến nhận bằng, chứng chỉ

Trường hợp sinh viên đã tốt nghiệp trực tiếp đến nhận bằng:

Sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp cần mang theo: Phiếu thanh toán ra trường (Phiếu được cấp tại phòng Công tác sinh viên) và một trong các giấy tờ sau: Thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy tờ chứng nhận cá nhân khác có tính pháp lí.

Lưu ý: Các loại giấy tờ khác như bằng lái xe, các loại thẻ cá nhân,… không được chấp nhận.

Trường hợp sinh viên ủy quyền người khác đến nhận thay:

Người được sinh viên ủy quyền đến nhận bằng phải mang theo giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm, có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan công tác của người ủy quyền xác nhận), bản photo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước của cả người ủy quyền và người được ủy quyền.


 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

 

 

PGS.TS Trần Ngọc

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

 GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

 

Kính gửi:    PHÒNG ĐÀO TẠO  TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Em tên là ………………………...........sinh ngày……........……tại.. ......………........... ......………......... ......………......... ......………......... ......………......... ......……….........

Sinh viên lớp……………..……....Khoa…………………………MSSV…..........………

Tốt nghiệp ngành………………............. bậc/hệ…………………Năm tốt nghiệp…….....

CMND số……………………..........….do CA tỉnh………………cấp ngày……........

Do không trực tiếp tới nhận bằng tốt nghiệp được, em gửi làm giấy ủy quyền cho:

Ông (bà)…………………………………........sinh ngày……………………..tại……….

…………………………...……………………………………………………

CMND số……………........do CA tỉnh………………….….cấp ngày…….....……... đến làm thủ tục nhận thay em.

Em chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này.

 

..........., ngày...tháng....năm.....

Người được ủy quyền
(Ký, viết đủ họ tên)

                        Người ủy quyền
                      (Ký, viết đủ họ tên)

 

 

 

 

 

Xác nhận của cơ quan
(Ký, viết đủ họ tên)

 

                        

 

                  

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Cơ cấu tổ chức phòng Đào tạo 11/1/2017 10:16:37 AM

  Giới thiệu về Phòng Đào tạo 12/24/2014 2:16:02 PM

  Các hệ đào tạo 12/24/2014 11:13:20 AM

  Thông tin lĩnh vực Khoa học công nghệ của phòng Đào tạo 3/14/2014 10:38:01 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình