GIỚI THIỆU

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập của sinh viên hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2017-2018

8/9/2017 8:39:58 AM
Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Phòng Đào tạo thông báo việc đăng ký khối lượng học tập và danh sách theo dõi quá trình học tập của sinh viên hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO

V/v đăng ký khối lượng học tập của sinh viên hệ chính quy

 học kỳ 1, năm học 2017-2018

 

Kính gửi: CÁC ĐƠN VỊ

 Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Phòng Đào tạo thông báo việc đăng ký khối lượng học tập và danh sách theo dõi quá trình học tập của sinh viên hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

1. Đăng ký khối lượng học tập đối với sinh viên khóa 56, 57, 58 học kỳ 1, năm học 2017-2018.

+ Đăng ký đợt 1 (hình thức đăng ký bình thường):

- Thời gian: Từ  ngày 05/08/2017 đến ngày 19/08/2017.

- Đối tượng: Dành cho sinh viên đại học khóa 56, 57, 58 và cao đẳng khóa 57, 58 đăng ký khối lượng học tập theo kế hoạch chính khóa.

+ Đăng ký đợt 2 (hình thức đăng ký muộn):

- Thời gian: Từ ngày 21/08/2017 đến ngày 03/09/2017

- Đối tượng: Dành cho sinh viên đại học khóa 56, 57, 58 và cao đẳng khóa 57, 58 muốn đăng ký thêm hoặc đăng ký đổi sang học phần khác khi không có lớp học đối với một số học phần đã đăng ký đợt 1.

2. Các khóa 56, 57, 58 đăng ký học với  khóa 59 học kỳ 1, năm học 2016-2017

- Thời gian: Từ ngày 04/09/2017 đến ngày 24/09/2017

3. Đối với giảng viên: Sau mỗi đợt đăng ký khối lượng học tập của sinh viên đề nghị giảng viên in danh sách sinh viên theo lớp học phần do giảng viên giảng dạy từ phần mềm Quản lý đào tạo để theo dõi quá trình học tập của sinh viên.

Giảng viên không lấy danh sách do sinh viên cung cấp để tránh sai sót.

Sau thời gian trên, hệ thống phần mềm tự động khóa và Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết bất kỳ các trường hợp nào đăng ký bổ sung.

Nhận được Thông báo này đề nghị các khoa thông báo đến các bộ môn, giảng viên và sinh viên do khoa mình quản lý để thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                                           PHÒNG ĐÀO TẠO

- Như kính gửi;

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Lưu Đào tạo

 

                                                                                         TS. Hoàng Văn Dũng      

Các Tin đã đăng

  Giới thiệu về Phòng Đào tạo 12/24/2014 2:16:02 PM

  Các hệ đào tạo 12/24/2014 11:13:20 AM

  Thông tin lĩnh vực Khoa học công nghệ của phòng Đào tạo 3/14/2014 10:38:01 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình