THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II Năm học 2011 – 2012 Và Lịch thi chính thức (Điều chỉnh)

5/8/2012 8:33:18 AM
Thực hiện chủ trương của Nhà trường, Phòng đào tạo thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2011 – 2012 như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số:    /TB-ĐT                                                                     Quảng Bình, ny 04 tháng 5 m 2012
THÔNG BÁO

Về việc tổ chức kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II
 Năm học 2011 – 2012

                             Kính gửi:     CÁC ĐƠN VỊ

Thực hiện chủ trương của Nhà trường, Phòng đào tạo thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức kỳ thi kết thúc học phần  học kỳ II, năm học 2011 – 2012 như sau:

1. Giảng viên lập danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi các học phần do mình phụ trách (kể cả các sinh viên học lại, học cải thiện, học theo tiến độ riêng) và nộp cho giáo vụ khoa tổ chức thi các học phần đó theo thời gian quy định của khoa.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính gửi danh sách sinh viên chưa nộp học phí về các khoa trước 16 giờ ngày 07/5/2012 (đối với khóa 50, 51, 52) và trước 16 giờ ngày 18/5/2012 (đối với khóa 53) để các khoa căn cứ lập danh sách phòng thi theo kế hoạch.

3. Căn cứ lịch thi chính thức (ban hành kèm theo), điều kiện dự thi, danh sách sinh viên chưa nộp học phí, số lượng sinh viên dự thi các học phần, giáo vụ khoa lập danh sách phòng thi các học phần do khoa mình tổ chức thi theo mẫu đã ban hành (có chữ ký của trưởng khoa) và gửi về phòng Đào tạo kèm theo điều kiện dự thi trước khi tổ chức thi học phần đó chậm nhất 3 ngày (không kể thứ 7, CN).

Đối với trường hợp số lượng sinh viên tham gia học lại, học cải thiện đông, không thể bố trí vào các phòng thi đã có (không quá 40SV/1phòng thi), giáo vụ khoa lập danh sách phòng thi riêng và báo về phòng Đào tạo trước khi tổ chức thi học phần đó chậm nhất 3 ngày để phòng Đào tạo bố trí thêm phòng thi.

Đề nghị các đơn vị phối hợp, tổ chức thực hiện đúng kế hoạch.

   PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                           

 

 

 

                                                                       TS. Trần Ngọc

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình