GIỚI THIỆU

Thông tin lĩnh vực Khoa học công nghệ của phòng Đào tạo

3/14/2014 10:38:01 AM

THÔNG TIN LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Đơn vị: Phòng Đào tạo

1. Đội ngũ khoa học công nghệ

- Số lượng cán bộ giảng viên: 11

- Số lượng tiến sĩ: 02

- Số lượng thạc sĩ: 03 (trong đó có 01 nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc)

-Học cao học tại Thái Lan: 01

2.Các đề tài nghiên cứu khoa học (cấp cơ sở trở lên) của CBGV

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm

thực hiện

Đề tài cấp

Thực hiện đề tài

1  

Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn kích thích và đầu thu lên phổ RAMAN.

2006-2007

Cơ sở

TS. Trần Ngọc,

Chủ nhiệm

2  

Hình thành thế giới quan khoa học trong giảng dạy Vật lý nhằm giúp sinh viên CĐSP Vật lí tiếp cận với việc dạy học theo tinh thần đổi mới  ở bậc THCS”.

2007-2008

 

 

Cơ sở

TS. Trần Ngọc,

Chủ nhiệm

 

3  

Nghiên cứu áp dụng tính chất làm sạch và tự làm sạch môi trường của vật liệu có kích thước nanô kết hợp chiếu xạ tử ngoại để khử khuẩn trong sản xuất nước uống.

2009-2010

Cơ sở

TS. Trần Ngọc,

Chủ nhiệm

4  

Nghiên cứu chế tạo liều kế đo liều phóng xạ tích lũy của môi trường.

2011-2012

Cơ sở

TS. Trần Ngọc,

Chủ nhiệm

5  

Nghiên cứu cấu trúc điện tử và động học của các khuyết tật trong một số khoáng vật và vật liệu điện môi silicate bằng phương pháp huỳnh quang cưỡng bức nhiệt TSL.

2004-2005

 

Cấp Bộ

 

TS. Trần Ngọc,

Thành viên

6  

Nghiên cứu công nghệ chế tạo các loại vật liệu có khả năng làm liều kế đo liều bằng phương pháp nhiệt phát quang.

2003-2005

 

Nhà nước

TS. Trần Ngọc,

Thành viên

7  

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất phát quang của vật liệu lân quang dài pha tap, đồng pha tạp các nguyên tố đất hiếm trên nền aluminate kiềm thổ.

2011-2012

Cơ sở

TS. Trần Ngọc,

Thành viên

8  

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị phân tích liều phóng xạ tích lũy của môi trường có bức xạ hạt nhân, trên cơ sở chế tạo đồng bộ liều kế và thiết bị đọc liều.

2012-2013

Cấp Bộ

TS. Trần Ngọc,

Thành viên

9  

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của thủy tinh Borate kim loại kiềm pha tạp Sm3+.

2012-2013

Cơ sở

TS. Trần Ngọc,

Chủ nhiệm

10     

Nghiên cứu điều kiện vi khí hậu và môi trường trong hang động Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phục vụ phát triển du lịch bền vững.

2014

Cấp Tỉnh

TS. Trần Ngọc,

Chủ nhiệm

11     

Chủ nghĩa cực hạn trong truyện ngắn Raymond Carver .

2012

Cơ sở

TS. Dương Thị Ánh Tuyết,

Chủ nhiệm

12     

Nghiên cứu tiềm năng du lịch trên đường 12, 20 ở  Quảng Bình phục vụ hoạt động du lịch tuyến phụ cận hành lang kinh tế Đông Tây.

2011

Cấp tỉnh

TS. Dương Thị Ánh Tuyết,

Thành viên

3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố của cán bộ, giảng viên

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

Tác giả

1  

Chế tạo và ứng dụng liều kế nhiệt phát quang CaSO:Tm để đánh giá liều tích lũy môi trường lòng đất

 

2013

Tuyển tập hội nghị vật lý ứng dụng toàn quốc lần thứ III - Huế 2013

Trần Ngọc

2  

Energy transfer studies of Sm3+ ion doped Borate glass

2013

 

International conference on spectroscopy and application

(Danang - ICSA-2013)

Trần Ngọc và cộng sự

3  

Optical spectroscopy of Sm3+ ions in the alkali metal borate glass and cross-relaxation of 4G5/2 level of f-f transition

 

2013

International conference on spectroscopy and application

(Danang-ICSA-2013)

 

Trần Ngọc và cộng sự

4  

Phân tích các chuyển dời hấp thụ và bức xạ của ion Sm3+ trong thủy tinh borate kim loại kiềm (67H3BO3.12Li2O3.20K2CO3.1Sm2O3) bằng lý thuyết Judd-Offelt

 

2013

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại học Quảng Bình- số 4; pp 21-29, 2013

 

Trần Ngọc

5  

Tối ưu hóa công nghệ chế tạo và đánh giá chất lượng liều kế CaSO:Tm dùng trong đo liều phóng xạ tích lũy môi trường lòng đất ;

 

2013

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại học Quảng Bình- số 3; pp 38-45 (2013)

 

Trần Ngọc

6  

Các quá trình hấp thụ và bức xạ của ion Sm3+trong thủy tinh borate

 

2012

Proceedings 0f the 2nd international Workshop on spectroscopy and its application

Trần Ngọc và cộng sự

7  

Influence of RE3+ ion on phosphorescence propetries in SrAl2O4: Er3+,Dy3+,RE3+

2012

 

The 7th international conference on photonics and applycations.

Trần Ngọc,

 

 

8  

Xác định năng lượng kích hoạt của các tâm quang học trong vật liệu nhiệt phát quang từ phổ hấp thụ

 

2012

 

Tạp chí khoa học – Đại học Quảng Bình

 

Trần Ngọc

9  

Thermoluminescence properties of the natural Vietnamese quartz

2011

Proceeding of the 1nd International Workshop on Spectroscopy and its Applications

Trần Ngọc

10     

The influence of RE3+ ion element on the phosphorescence properties of  SrAl2O4: Eu2+, Dy3+, RE3+.

2010

 

The Second International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB II),

Trần Ngọc và cộng sự

11     

Issues on water resources and filter technology, sterilization in production pure water”

2010

 

 

The Second International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB II),

Trần Ngọc và cộng sự

12     

Growth and luminescent properties of Li2B4O7 single crystal doped with Cu

 

2009

 

 

APCTP–ASEAN Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (AMSN08) IOP Publishing: Journal of Physics: Conference Series 187(2009) 012039 DOI:10.1088/1742-6596/187/1/012039

Trần Ngọc

13     

Vai trò của ion kim loại kiềm trong quá trình nhiệt phát quang của thạch anh tự nhiên Việt Nam

2009

Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc Đà nẵng - 2009

Trần Ngọc

14     

Phototransfer thermoluminescence studies in natural Phongnha - Kebang quartz”

 

2008

Proceeding of The first unternational academic conference and reseach presentation on “Cooperation for development on the east - west. Economic corridor”. Sakon Nakhon Rajabhat university  - Thailand

Trần ngọc

15     

Sự khuyếch tán ion trong tinh thể và vai trò của ion kim loại kiềm trong cơ chế nhiệt phát quang của thạch anh tự nhiên

2007

Proceeding of The third international school and workshop on Aplied spectrocoscopy & luminescent detectors.

Trần Ngọc

16     

Ứng dụng công nghệ nano trong sản xuất tôm giống nước lợ sạch chất lượng cao

2007

 

Những vấn đề hiện đại của Vật lý chất rắn, tập V-A.

Trần Ngọc

17     

Phototransfered thermoluminescence and electrodiffusion studies on natural Vietnamese quartz,

2007

Proceeding of 4th Annual Meeting of Asia Oceania Geosciences Society, Bangkok.

Trần Ngọc

18     

Determination of the trapping parameters of glow peaks of LiF:Mg,Ti using the first order kinetic model,

2006

 

 

Journal of Nuclear Science and Technology.

 

Trần Ngọc và cộng sự

19     

The mechanism of thermoluminescence in natural Vietnamese quartz

2006

Journal of Nuclear Science and Technology.

Trần Ngọc và cộng sự

20     

The mechanism and models of thermoluminescence in natural Vietnamese quartz

2005

The 2nd International Workshop on GEO-and Material - Science on GEM-Minerals of Thailand. GEO-MAT-GEM; Thailand.

Trần Ngọc và cộng sự

21     

Characterization of OSL from natural quartz using the CW_OSL and LM_OSL techniques,

2005

Proceedings of The Ninth Asia Pacific Physics Conference (9th APPC),

 

Trần ngọc và cộng sự

22     

Phototransfer thermoluminescence studies in natural Vietnamese quartz

2005

“Gem-Materials and Modern Analytical Methods” Proceedings of the international Symposium-Hà Nội, september 26 - october 2, 2005

Trần Ngọc

23     

Thermoluminescence characterization of the natural  Vietnamese quartz,

2005

Comunications in Physics (2005). Vol. 15. No 2. June 2005

Trần Ngọc và cộng sự

24     

Optically stimulated luminescence of natural quartz

2005

Advances in Photonics and Applications (IWPA-2004), Vietnam National University Publishers 2005

Trần Ngọc

25     

Phát quang cưỡng bức quang của thạch anh tự nhiên Việt Nam,

2004

Tạp chí Khoa học Đại Học Huế, Số 25.

Trần Ngọc

26     

Effects of anealing on TL sensitivity of natural Luc Yen Vietnam quartz,

2003

Proceeding of the 2nd International Workshop on GEO-MAT-GEM.

Trần Ngọc

27     

Quan hệ giữa quá trình hấp thụ và bức xạ nhiệt phát quang trong thạch anh tự nhiên.

2003

Những vấn đề hiện đại của Vật lý chất rắn, tập III-A

Trần Ngọc

28     

Nghiên cứu chế tạo liều kế và thiết bị đo liều bức xạ bằng phương pháp nhiệt huỳnh quang

2003

Những vấn đề hiện đại của vật lý chất rắn; tập II-A.

Trần Ngọc

29     

Some optical properties of Vietnamese zircon,

2003

The 2nd International Workshop on GEO-and Material - Science on GEM - Minerals of VietNam, GEO-MAT-GEM

Trần Ngọc

30     

Nhiệt huỳnh quang của zircon Việt Nam

2003

Những vấn đề hiện đại của vật lý chất rắn, tập III-A.

Trần Ngọc

31     

The Ability to carry out applied researchinh in dating and dosimetry by spectral method at college of sciences - Hue university,

2003

Seminar working schedule " The role Science and Technology to the conservation and restoration of ancient. monuments" National Museum of Vietnamese History

Trần Ngọc

32     

Thermoluminescence (TL), Optical stimulated luminescence (OSL) emission spectra and optical bleaching in Vietnam quartz and its relevance to optical dating

2002

Modern problems in optics and spectrocopy, Hanoi (2002), Vol. III, pp. 202 - 209.

Trần Ngọc

33     

Optical properties of Al2O3:C

 

2001

Proc. Inter. Material Characterization by Solid State Spectroscopy: Gems and Minerals of Vietnam, Hanoi.

Trần Ngọc

 

34     

+ Đánh giá liều khảo cổ và thời gian sống của thạch anh Việt Nam bằng các phương pháp huỳnh quang cưỡng bức nhiệt và huỳnh quang cưỡng bức quang

2001

Những vấn đề hiện đại của Vật lý chất rắn, tập II - C

Trần Ngọc

35     

Optically stimulated thermoluminescence in Al2O3:C

1999

Proceeding of the third International Workshop on Materials Science (IWOMS '99)

Trần Ngọc

36     

Kiểu nhan đề cực hạn trong truyện ngắn Raymond Carver

2012

Kỷ yếu hội thảo khoa học Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn, Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Huế.

TS. Dương Thị Ánh Tuyết

37     

Lá - Một triết lý về tình yêu và lẽ sống

2012

Tạp chí khoa học công nghệ, số 01, Trường ĐHQB

TS. Dương Thị Ánh Tuyết

38     

Những con số biết cười trong tiểu thuyết của Mark Twain

2012

Tạp chí khoa học công nghệ, số 01, trường ĐHQB

TS. Dương Thị Ánh Tuyết

39     

Văn hóa giao tiếp và vai trò của người thầy trong việc xây dựng văn hóa giao tiếp trong nhà trường

2009

Kỷ yếu hội thảo khoa học – Đại học Gài Gòn

TS. Dương Thị Ánh Tuyết

40     

Kiểu chàng ngốc minh triết trong Wilson chàng ngốc của Mark Twain

2011

Kỷ yếu hội thảo khoa học nghiên cứu và giảng dạy Ngữ Văn, Trường ĐHSP I Hà Nội

TS. Dương Thị Ánh Tuyết

41     

Quan niệm về nghệ thuật tiểu thuyết trong Người tình Sputnik của Murakami

2011

Kỷ yếu hội thảo khoa học Văn học Hậu hiện đại, Trường ĐHKH Huế

TS. Dương Thị Ánh Tuyết

42     

Tính hiện đại trong truyện ngắn của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh

2011

Kỷ yếu hội thảo khoa học Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Trường ĐHQB

TS. Dương Thị Ánh Tuyết

43     

Một số vấn đề nghệ thuật tiểu thuyết Người con gái viên đại úy của Pushkin

2010

Kỷ yếu hội thảo khoa học Pushkin và Gogol, Trường ĐHSP I Hà Nội

TS. Dương Thị Ánh Tuyết

44     

Nhận thức về đào tạo tín chỉ và suy nghĩ khi giảng dạy học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam

2009

Kỷ yếu hội thảo khoa học Đào tạo theo học chế tín chỉ, trường ĐHSP Huế

TS. Dương Thị Ánh Tuyết

45     

Sự chuyển hoán điểm nhìn trong tiểu thuyết Mark Twain

2009

Thông báo khoa học ĐHQB

TS. Dương Thị Ánh Tuyết

46     

Tính chất Carnaval trong tiếng cười Mark Twain

2008

Tạp chí nghiên cứu văn học, số 4,  Viện Văn học Hà Nội

TS. Dương Thị Ánh Tuyết

47     

Kiểu đàn ông suy đồi và nhân vật đám đông trong tiểu thuyết Mark Twain

2007

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 12, Viện nghiên cứu Châu Mỹ

TS. Dương Thị Ánh Tuyết

48     

Tom Sawyer và cuộc phiêu liêu tình ái

2007

Tạp chí Châu Mỹ ngày này, số 8, Viện nghiên cứu châu Mỹ 

TS. Dương Thị Ánh Tuyết

49     

Mấy ý kiến khi giảng dạy đoạn trích mải mê chính chiến và yêu đương của Mark Twain, trích tiểu thuyết Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer

2005

Tạp chí Giáo dục, số 109

 

TS. Dương Thị Ánh Tuyết

50     

Nghệ thuật mở đầu tiểu thuyết Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer

2005

Tạp chí Châu Mỹ ngày này, số 2, Viện nghiên cứu châu Mỹ

TS. Dương Thị Ánh Tuyết

51     

Nhân vật trong truyện ngắn Maupasant, Tchekhov, Ơ henry dưới góc nhìn so sánh

2013

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, số 02,ĐHQB

TS. Dương Thị Ánh Tuyết

52     

Trò chơi cốt truyện cực hạn trong truyện ngắn Raymond Carver

2013

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, số 03, ĐHQB.

TS. Dương Thị Ánh Tuyết

53     

Dethesis in “the City of Churches” by Donald Barthelme and “Crossing the river” by Nguyen Huy Thiep

2013

Research and Development for Sustainable Life Quality,Rajabhat Maha Sarakham University.

TS. Dương Thị Ánh Tuyết

54     

Hành trình tư tưởng của Ludwig Wittgenstein: sự nghiệp khoa học, di sản và ảnh hưởng

2013

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, số 04, ĐHQB

TS. Dương Thị Ánh Tuyết

4. Sách tham khảo, chuyên khảo, giáo trình do CBGV biên soạn

TT

Tên sách

Năm

Nhà xuất bản

Tác giả

1  

Phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập vật lý 10

2007

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Trần Ngọc

2  

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm vật lý 10.

2007

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Trần Ngọc

3  

Phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập vật lý 11

2007

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Trần Ngọc

4  

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm vật lý 11

2007

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Trần Ngọc

5  

Thiết kế giáo án Vật lý 11 (chương trình nâng cao)

2007

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Trần Ngọc

6  

Thiết kế giáo án Vật lý 11 (chương trình cơ bản)

2007

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Trần Ngọc

7  

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm Vật lý 12

2006

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Trần Ngọc

8  

Phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập vật lý 12

2007

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Trần Ngọc

9  

Phương pháp giải nhanh các Bài tập Vật lý 12 trọng tâm.

2007

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Trần Ngọc

10  

Phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm Vật lý (tập 1)

2006

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Trần Ngọc

11  

Phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm Vật lý (tập 2)

2006

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Trần Ngọc

12  

Những đề thi chọn lọc Vật lý

2007

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Trần Ngọc

13  

1234 câu hỏi và bài tập điển hình Vật lý.

2007

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Trần Ngọc

14  

Chàng ngốc Wilson (dịch)

2009

NXB Văn học

TS. Dương Thị Ánh Tuyết đồng tác giả

15  

Tự sự học, Tập 2

2008

NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Đồng tác giả.

Trần Đình Sử, Dương Thị Ánh Tuyết

16  

Đồng Hới khúc huyền tưởng

2010

NXB Hội nhà văn

TS. Dương Thị Ánh Tuyết đồng tác giả

17  

Văn hóa giao tiếp trong nhà trường, (2011), , Đồng tác giả.

2011

NXB ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Dương Thị Ánh Tuyết đồng tác giả

18  

Văn học hậu hiện đại - Lí thuyết và thực tiễn

2013

NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

TS. Dương Thị Ánh Tuyết đồng tác giả

19  

Văn học hậu hiện đại - Diễn giải và tiếp nhận

2013

NXB Văn học, Hà Nội

TS. Dương Thị Ánh Tuyết đồng tác giả

 5. Bằng phát minh sáng chế, bằng lao động sáng tạo

TT

Bằng lao động sáng tạo

Năm

Cấp trao tặng

Tác giả

1  

Bằng lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước

2011

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

TS. Trần Ngọc

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Giới thiệu về Phòng Đào tạo 12/24/2014 2:16:02 PM

  Các hệ đào tạo 12/24/2014 11:13:20 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình