QUY ĐỊNH

 
 • Quy định Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2016   

  Quy định Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2016

  1. Văn bản này quy định về đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, bao gồm: tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; xét và công nhận tốt nghiệp. 2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên (SV) các khoá đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ở trình độ đại học, cao đẳng của Trường Đại học Quảng Bình.

  22/08/2016 14:20

 • Quy định về trách nhiệm việc tổ chức thi và kiểm tra học phần trong đào tạo theo học chế tín chỉ   

  Quy định về trách nhiệm việc tổ chức thi và kiểm tra học phần trong đào tạo theo học chế tín chỉ

  Điểm học phần bao gồm điểm kiểm tra thường xuyên và điểm thi kết thúc học phần. Tổ chức kiểm tra thường xuyên và thi kết thúc học phần được thực hiện theo Điều 20 của Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo" (gọi tắt là quy chế 43). Dưới đây là những qui định, hướng dẫn cụ thể:

  09/12/2014 09:28

 • Quy định về công tác chủ nhiệm lớp đào tạo theo học chế tín chỉ   

  Quy định về công tác chủ nhiệm lớp đào tạo theo học chế tín chỉ

  Công tác chủ nhiệm lớp là công tác rất quan trọng trong nhà trường, đặc biệt khi áp dụng hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ. Để đáp ứng những yêu cầu về công tác chủ nhiệm lớp, Nhà trường quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của giảng viên chủ nhiệm lớp, cụ thể như sau:

  09/12/2014 08:59

 • Quy định về công tác trợ lý giáo vụ khoa kiêm văn thư khoa   

  Quy định về công tác trợ lý giáo vụ khoa kiêm văn thư khoa

  Để đáp ứng những yêu cầu về công tác giáo vụ kiêm văn thư của các khoa khi đào tạo theo học chế tín chỉ, Nhà trường quy định chức năng, nhiệm vụ của người trợ lý về công tác giáo vụ kiêm văn thư khoa, cụ thể như sau:

  07/02/2012 07:56

 • Quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy và quy đổi ra giờ chuẩn giảng dạy đối với giảng viên   

  Quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy và quy đổi ra giờ chuẩn giảng dạy đối với giảng viên

  Căn cứ khung định mức giờ chuẩn giảng dạy, định mức giờ chuẩn giảng dạy trong năm học cho các chức danh giảng viên được xác định theo các nguyên tắc sau: * Giảng viên có mức lương cao hơn thì có số giờ chuẩn nhiều hơn và không quá 400 giờ chuẩn, đối với giảng viên dạy các môn Giáo dục thể chất không quá 550 giờ chuẩn; Giảng viên có mức lương thấp hơn thì có số giờ chuẩn ít hơn và không dưới 260 giờ chuẩn, đối với giảng viên dạy các môn Giáo dục thể chất không dưới 400 giờ chuẩn...

  07/02/2012 07:51

 • Quy định về nghiên cứu khoa học đối với sinh viên trong Trường Đại học Quảng Bình   

  Quy định về nghiên cứu khoa học đối với sinh viên trong Trường Đại học Quảng Bình

  Văn bản này quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) đối với sinh viên hệ chính quy trong Trường Đại học Quảng Bình. 1. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 2. Giúp sinh viên tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học để giải quyết một số vấn đề khoa học và thực tiễn. 3. Tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện, nâng cao năng lực NCKH, qua đó phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ.

  03/02/2012 15:30

 • Quy định về việc đăng ký học đối với đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy, liên thông theo hệ thống tín chỉ   

  Quy định về việc đăng ký học đối với đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy, liên thông theo hệ thống tín chỉ

  Trên cơ sở “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế 43), “Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học” được ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Các quy định về đào tạo ban hành theo Quyết định số 1158/ ĐHQB-ĐT ngày 10 tháng 8 năm 2011 ...

  03/02/2012 15:03

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình